Reisevilkår

Minimum antall påmeldinger

Alle våre turer krever et minimum antall påmeldinger for å bli gjennomført. En eventuel avlysning på grunn av manglende påmeldinger vil skje i henhold til våre generelle reisevilkår.
Skulle vi pga manglende påmeldinger måtte avlyse turen/retreaten hjelper vi selvfølgelig med glede å arrangere overnatting og utflukter som ligger så tett opp til den opprinnelige reisen som mulig.
Enkelte deler av programmet vil det da dessverre ikke være muligt å gjennomføre.

Avbestilling

Du kan avbestille utflukten frem til 4 uker før utfluktens start. Beløpet refunderes av Samadhi Opplevelser -10% ekspedisjonsgebyr av turens pris. Avbestillingen må foretas skriftlig og av samme person som signerte bestillingen.

Ved avbestilling senere enn fire uker før utflukten kan Samadhi opplevelser ikke lengre påta seg å tilbakebetale beløpet. Det er da eventuelt reiseforsikringen din som inntrer, og vi anbefaler i så fall at du kontakter ditt eget forsikringsselskap. Det er en forutsetning at alle som deltar på utfluktene våre har en dekkende reise- og avbestillings forsikring. Vi forbeholder oss retten til endringer, og anbefaler våre kunder å bestille eventuelle tilslutningsreiser med mulighet for fleksibilitet.

Samadhi travel foreslår på alle turene våre den bedste flyreise, basert på pris, reisetid og tidspunkt. Samadhi booker ikke flyturen, dette er den enkelte gjest sitt ansvar. Vi gjør oppmerksom på at på enkelte av våres destinasjoner som f.eks Sri Lanka gjelder det spesielle regler for kjøp av flybilletter med kredittkort. Dette innebærer blant annet at personen hvis kredittkort benyttes til å betale reisen, skal være en del av den reisende gruppe. Dvs at navnet på kredittkortet må samsvare med navnet på en av deltakerene som reiser på turen.

Vi anbefaler alltid våre kunder å booke flybilletter som kan endres eller refunderes.

Pris

Alle våre reiser selges i USD, dette for å lette betalingen for våre gjester, da mange banker ikke kan overføre i f.eks norske kroner til en utenlandsk konto. Det kan derfor til tider forekomme kursendringer i forhold til den norske krone.
Prisen er fastsatt i USD og våre reiser selges utelukkende til denne pris, Samadhi Travel er derfor ikke ansvarlig for eventuelle internasjonale kursendringer.

Prisendring

Vi tar forbehold om at vi kan se oss nødsaget til å måtte endre priser som er programført eller kunngjort på annen måte. En slik prisforhøyelse vil kun forekomme dersom det forekommer nye, økte skatter og avgifter, endrede valutakurser eller andre lignende omstendigheter som vi som arrangør ikke har rådighet over. Prisforhøyelsen som iverksettes vil aldri overstige de faktiske kostnader. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av turens pris, har du rett til å annullere turen og få hele turens pris refundert. Retten til annullering faller bort dersom du ikke sender Samadhi opplevelser melding om annullering innen 3 dager etter at du har mottatt varselet om prisøkning.

Bestillingens omfang


Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og kunden. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i beskrivelsen av utfluktens program. Dersom arrangøren vil ta et forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.m., må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig. Alle priser i Samadhi opplevelsers prisinformasjon
 er pr. person i dobbeltrom i det beskrevne boalternativ. Prisen inkluderer: Transport, overnatting, måltider og landarrangement i følge program.

Del i dobbeltrom

Deltagere som deltar alene og bestiller del i dobbeltrom med en annen som deltar alene på utflukter som innebærer overnatting, må være forberedt på å betale enkeltromstillegg hvis det ikke er noen å dele med. Enkeltromstillegget står oppført under prisinformasjonen til utflukten.

Arrangørens rett til å avlyse utflukten


Arrangøren kan avlyse en utflukt hvis:

a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere. Hos Samadhi opplevelser er minimum antall deltakere angitt i beskrivelsen av den enkelte utflukt.

Arrangøren kan kansellere en programsatt utflukt opp til 30 dager før avreise hvis det ikke er tilstrekkelig deltagere på den.

b) Forhold arrangøren ikke er herre over, og som man ikke kunne forutsatt da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure), gjør det vanskelig og tilrådelig å avlyse utflukten.

c) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

Arrangøren skal snarest underrette kunden om avlysningen. Når en utflukt avlyses, har kunden krav på full tilbakebetaling av utfluktens pris. Utover dette kan kunden ikke gjøre krav gjeldende.

Kundens rett til å avbestille utflukten


1. Kunden kan før utfluktens start avbestille utflukten etter følgende tilfeller:

a) Hvis avgangen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet.

b) Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.

c) Om det på eller i nærheten av utfluktsmålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om avbestillingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.

d) Prisforhøyelser øker turens kostnader med mer enn 10%). I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av utfluktenss pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende.

2. Etter at utflukten er påbegynt kan kunden avbestille utflukten helt eller delvis dersom:

a) Forhold som nevnt ovenfor i pkt. 1 b skaper fare for kundens liv eller helse.
 b) Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side.

Hensyn til medreisende

Kunden plikter å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under utflukten, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under utflukten.
 Den enkelte deltager på utflukten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de andre deltagere eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en deltager ved utfluktens start dersom kundens oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

Mangler


Det foreligger en mangel ved utflukten når den avviker fra informasjonen som er gitt om den. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, og forhold kunden selv har gitt beskjed om er av betydning. Ved vurdering av om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller uttelatelsen av disse kan ha påvirket kundens beslutning om å delta, og dermed valg av arrangør. Avvik av en slik art som kunden må regne med skjer fra tid til annen, og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel.

a) Forsinket avgang eller fremskutt avgang som arrangøren eller transportøren ikke er herre over.

b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.

c) Forhold som skyldes kundens egen forsømmelse.

Prisavslag
 ved mangler

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har kunden krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom manglene skyldes force majeure. Prisavslaget regnes med utgangspunkt i utfluktens pris og skal tilsvare mangelens betydning.

Retting av mangler

Kunden har rett til å kreve at mangler rettes, om dette ikke medfører uforholdsmessige store ulemper eller utgifter for arrangøren i forhold til mangelens betydning for kunden. Arrangøren har rett til å rette manglene hvis denne tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra kunden. Kunden kan kun motsette seg en slik retting dersom det er skikkelig grunn for det. Arrangøren kan ikke kreve at kunden bærer merutgifter ved retting av mangler. Kunden plikter å reklamere på mangler som oppdages så snart som mulig.

Erstatning


Arrangøren plikter å erstatte det kunden påføres ved skade eller ulempe som er følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides denne eller noen denne har avtale med for å medvirke til utfluktens gjennomførelse.

Det kreves at alle våre gjester skal ha en gyldig reiseforsikring for å delta på en reise/opplevelse med Samadhi-opplevelser. Samadhi-opplevelser er ikke ansvarlig/erstatningspliktig for skader påført i forbindelse med programlagte utflukter som yoga, surfing eller andre aktiviteter.
Samtidig er Samadhi-opplevelser ikke erstatningspliktig for skader/tap på utflukter som arrangeres av gjesten selv på destinasjonen.

Arrangørens hevingsrett

Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig misligholdelse fra kundens side. Som vesentlig misligholdelse ansees alltid at kunden ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid. Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve avtalen, er at kunden har fått rimelig betalingsfrist.

Klagefrist

Dersom kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med transport, mat m.m., må hvis mulig fremsettes straks overfor reisearrangøren på stedet. Forøvrig må klage være fremsatt senest 1-en-måned etter utfluktens slutt.

Vaksinasjon og helse

Hvis du lurer på hvilke vaksiner du behøver på turen, kan du besøke fhi.no/vaksine. Hvis du har andre spørsmål om helse på turen anbefaler vi at du snakker med fastlegen din.

Bevegelseshemmede

Som hovedregel gjelder det at alle i alminnelig god fysisk form kan delta på utfluktene våre. Hvis en utflukt forutsetter spesielle krav til fysikk og helse vil det fremgå tydelig av utfluktsbeskrivelsen.

Rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede med ledsager er velkomne på de aller fleste av utfluktene våre, men du må vel og merke alltid orientere Samadhi opplevelser om et eventuelt handikap før du bestiller.

Værforhold

På følgende sider kan du finne værvarsel for stedene på utflukten. Her kan du også se langtidsvarsel for de nærmeste dagene.

yr.no
wunderground.com

Personlige opplysninger

Personlige opplysninger du velger å gi vil bli behandlet konfidensielt og brukt utelukkende til å tilrettelegge din kontakt og kommunikasjon med Samadhi opplevelser.

Kontakt Samadhi Travel

Har du spørsmål eller lurer på noe kan du sende oss en e-post.

Begynn å skrive og trykk enter for å søke